تاسیسات الکتریکال پروژه 600 واحدی شهر ری

slide-e6dc08e
slide-08823cd

اجرای تاسیسات الکتریکی پروژه 600 واحدی شهرری

کارفرما:

تعاونی آموزش و پرورش

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال پروژه 600 واحدی شهر ری

مکان و زمان پروژه:

شهر ری

تاریخ تحویل: 1395