اجرای تأسیسات الکتریکال پروژه فرشتگان دولتخواه

slide-2feca5b

پروژه 1008 واحدی مسکونی فرشتگان دولتخواه

کارفرما:

موسسه مالی اعتباری فرشتگان – آموزش و پرورش منطقه 19

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای کامل تاسیسات الکتریکال

مساحت کل پروژه 170.000 مترمربع

زمان و مکان پروژه:

تهران – دولتخواه

تاریخ: 1394